Navigácia

Rozvoj úspešnosti ...

 

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole Bijacovce

 

 

Cielom prijektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole Bijacovce. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole Bijacovce, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov základnej školy na I. stupni, na prechod na II. stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Bijacovce, aj značnému počtu žiakov z marginalizovanej rómskej komunity.

 

dokument

 

 

Novinky

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 13.11.2018)
Stanislav POKUTA (1.A)

Počet návstev

Počet návštev: 228662

© ZS s MS Bijacovce 2018