Základná škola s materskou školou Bijacovce č.5
Hlavná stránka Kontakt O škole Kalendár

O škole

Profil školy

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o V   ašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/


    Základná škola
Základná škola pod popisným číslom 5 existuje od roku 1978. Do roku 2004 sa vystriedali dvaja riaditelia. Od školského roku 2004/2005 je základná škola spolu s materskou školou, školským klubom detí a školskou jedálnou samostatným právnym subjektom. Riaditeľkou sa stala učiteľka ZŠ PaedDr.Monika Petreková. Pod jej vedením pracuje 13 zamestnancov. Základnú školu navštevuje 55 žiakov /1.-4. ročník/.
Naša škola prešla v školskom roku 2004/2005 väčšími zmenami.V jednej učebni boli vymenené okná, do každej triedy bol zakúpený nový nábytok, lavice a stoličky. Bola vykonaná reškonštrukcia podláh. Vďaka sponzorom sa nám podarilo zmodernizovať a zrekonštruovať WC. Vrámci projektu Infovek škola dostala 6 počítače, ktoré využíva nielen škola, ale i verejnosť.
Škola disponuje priestrannými, svetlými triedami, samostatnou jedálňou, veľkým dvorom s preliezkami a dostatkom zelene. Učiteľky sa spolu so žiakmi pravidelne starajú o peknú, farebnú výzdobu tried a o úpravu  chodieb v budove školy.

Materská škola
Materská škola v Bijacovciach poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 2 - 6 rokov a poldennú starostlivosť pre rómske deti.Momentálne navštevuje MŠ 33 detí
/21 detí v heterogénnej triede a 12 rómskych detí/, o ktoré sa starajú 3 pani učiteľky. Hlavným cieľom predškolskej výchovy je dopĺňať rodinnú výchovu a výchovno - vzdelávaciu činnosť a príprava detí na vstup do ZŠ. Obsahom výchovno - vzdelávacej činnosti sú zložky výchovy: rozvíjanie poznania, matematické predstavy, jazyková výchova, telesná výchova, hudobná výchova, literárna výchova, výtvarná výchova, pracovná výchova a prosociálna výchova.


Školský klub detí
Školský klub detí poskytuje rannú a popoludňajšiu starostlivosť pre žiakov 1.-4.ročníka. V súčasnosti ŠKD navštevuje 42 detí s pravidelnou a nepravidelnou dochádzkou, o ktoré sa stará 1 pani  vychovávateľka.